วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ


โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเริ่มจากการเป็นแผนกอบรมครูอนุบาล ในโรงเรียนการเรือน พระนครเพื่อการเตรียมครูสอนในระดับอนุบาลซึ่งขาดแคลนอยู่ในขณะนั้น เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นใน จังหวัดต่างๆ ภายหลังการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศในปี พ.ศ. 2483และพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็น โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.พ.ศ. 2486 โรงเรียนการเรือนพระนคร เปิดแผนกอบรมครูอนุบาลเป็น ครั้งแรก

2.พ.ศ. 2493 รับนักเรียนจบม.6 เข้าเรียน 2 ปี โดยเริ่มใช้หลักสูตรประโยคครูอนุบาล และเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นครูอีก 1 ปี

3.พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาการอนุบาลศึกษา

4.พ.ศ. 2520 เปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็นครั้งแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็นโรงเรียนสาธิต อนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

5.พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการ อคป. การอนุบาลศึกษา รุ่นแรก

6.พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)การอนุบาลศึกษา

7.พ.ศ. 2529 เปิดสอนกศ.บป.(การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ระดับป.กศ.ชั้นสูง และระดับ ค.บ. 2 ปี หลังอนุปริญญา เป็นครั้งแรก

8.พ.ศ. 2533 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษารุ่นแรก

9.พ.ศ. 2535 เปิดสอน กศ . บป . ( การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ) ระดับ ค.บ. เป็นครั้งแรก

10.พ.ศ. 2539 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษาเป็นรุ่นสุดท้าย

11.พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

12.พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรีศูนย์การศึกษานอกสถาบันเป็นครั้งแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น