วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เกมส์ฝึกทักษะ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1-3

ชุดที่ 1 English 4 fun

http://www.savefile.com/files/1992354

ชุดที่ 2 ฝึกสมองประลองปัญญา

http://www.savefile.com/files/1992365

ชุดที่ 3 รูปภาพหรรษา

http://www.savefile.com/files/1992372
***ใช้ใด้กับโปรแกรม macromidia captivate

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ


โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเริ่มจากการเป็นแผนกอบรมครูอนุบาล ในโรงเรียนการเรือน พระนครเพื่อการเตรียมครูสอนในระดับอนุบาลซึ่งขาดแคลนอยู่ในขณะนั้น เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นใน จังหวัดต่างๆ ภายหลังการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศในปี พ.ศ. 2483และพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็น โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.พ.ศ. 2486 โรงเรียนการเรือนพระนคร เปิดแผนกอบรมครูอนุบาลเป็น ครั้งแรก

2.พ.ศ. 2493 รับนักเรียนจบม.6 เข้าเรียน 2 ปี โดยเริ่มใช้หลักสูตรประโยคครูอนุบาล และเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นครูอีก 1 ปี

3.พ.ศ. 2501 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาการอนุบาลศึกษา

4.พ.ศ. 2520 เปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็นครั้งแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็นโรงเรียนสาธิต อนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

5.พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการ อคป. การอนุบาลศึกษา รุ่นแรก

6.พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)การอนุบาลศึกษา

7.พ.ศ. 2529 เปิดสอนกศ.บป.(การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ระดับป.กศ.ชั้นสูง และระดับ ค.บ. 2 ปี หลังอนุปริญญา เป็นครั้งแรก

8.พ.ศ. 2533 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษารุ่นแรก

9.พ.ศ. 2535 เปิดสอน กศ . บป . ( การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ) ระดับ ค.บ. เป็นครั้งแรก

10.พ.ศ. 2539 รับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ระดับ ค.บ. 4 ปี เอกการอนุบาลศึกษาเป็นรุ่นสุดท้าย

11.พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

12.พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรีศูนย์การศึกษานอกสถาบันเป็นครั้งแรก

ลักษณะการดำเนินงานด้านปฐมวัย


1)เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมแก่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 1.6 ปี - 5 ปี โดยแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ ดังนี้
- โครงการบ้านหนูน้อย รับเด็กอายุ 1.6ปี- 1.11ปี
- โครงการบ้านสาธิต รับเด็กอายุ 2.0 – 2.11ปี
- ระดับอนุบาลรับเด็กอายุ 3-5 ปี

โรงเรียนได้ยึดแนวปรัชญาวิถีดำเนินการเรียนการสอน ตามวิถีทางแห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก “หลักสูตรของโรงเรียนมีลักษณะยืดหยุ่นได้” โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

2) เป็นแบบอย่างของการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่โรงเรียน และสถาบันพัฒนาเด็กในท้องถิ่นซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” เป็นสถานศึกษาระดับอนุบาลที่เป็นแบบอย่างให้มีการเปิดโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ และจากนั้นมาถึงปัจจุบัน โรงเรียนยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้มาขอเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ฝึกงานและนำแนวทางการจัดประสบการณ์ แม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนไปทดลองใช้

3) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาสังเกต มีส่วนร่วมในการสอน การทดลองสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ มีทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวิชาการให้แก่บุคลากรที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น บุคลากรจากมูลนิธิ โรงเรียนอนุบาลต่างๆทั้งของรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนเทศบาล สถานสงเคราะห์เด็ก เป็นต้น

4) เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้เปิดให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ทดลอง วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

5) เป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยในเชิง ทฤษฏีแล้ว ยังมีการนำทฤษฏีต่างๆมาทดลองในการปฏิบัติ และพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลในการนำไปใช้

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้


การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเน้นจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิด ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 3-5 ปี โดยกำหนดหลักการดังนี้
1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการ ความเจริญ และพัฒนาการตามวัยของเด็กทุกด้าน
2) พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
3) จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และรับผิดชอบให้สมารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข
4) ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

ปรัชญา


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่า
-เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความสำเร็จ
-เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเองซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว
-เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและมีความปลอดภัยสูง
-การเรียนรู้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน